Szkoła Podstawowa nr 37 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkole Podstawowej nr 37.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.03.2021.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jestPaulina Marszałek, adres poczty elektronicznej p.marszalek@sp37.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914668460 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 37 zlokalizowana jest w dwóch niezależnych budynkach.

Budynek szkoły mieszczący się przy ulicy Zofii Nałkowskiej 33

Infrastruktura zewnętrzna:
Wejście główne do szkoły znajduje się od ulicy Zofii Nałkowskiej. Do głównego wejścia prowadzą z każdej strony schody bez poręczy, brak jest podjazdów, ramp dla wózków inwalidzkich. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Pozostałe wejścia szkoły z takimi samymi ograniczeniami architektonicznymi.

Infrastruktura wewnętrzna:
brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych itp.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabo widzących.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego mieszczący się przy ulicy Zofii Nałkowskiej 33

Budynek jest przeznaczony dla kompleksu boisk ORLIK 2012. Pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

Budynek szkoły mieszczący się przy ulicy Lucjana Rydla

Infrastruktura zewnętrzna:
Wejście główne do szkoły znajduje się od ulicy Rydla. Do głównego wejścia prowadzi szeroki podjazd. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Wewnątrz klatki wejściowej znajdują się schody prowadzące w górę lub w dół. Szkoła dysponuje schodołazem oraz wózkiem inwalidzkim. Pozostałe wejścia do budynku z ograniczeniami architektonicznymi.
Infrastruktura wewnętrzna: Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych itp.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabo widzących.